Bezpłatne kursy umiejętności psychologicznych dla pracowników warszawskich placówek oświatowych


Dialog motywujący w szkole edycja 2

18 czerwca 2021

Pracujesz w oświacie? Skończyły Ci się pomysły, jak rozmawiać z uczniami i uczennicami? Czujesz się wypalony/a? Jeśli tak, to ten cykl jest dla Ciebie.

Szkolenie “Dialog motywujący w szkole” przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli_ek pracujących w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w mieście stołecznym Warszawa. Szkolenie finansowane jest ze środków Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Szkolenie “Dialog Motywujący w szkole” daje możliwość ubiegania się o tytuł specjalisty dialogu motywującego w Polskim Towarzystwie Dialogu Motywującego.

Dialog motywujący jest sposobem rozmowy wydobywającym motywację do zmiany. Jest to metoda o udowodnionej empirycznie skuteczności. Twórcy Dialogu Motywującego odwołują się do humanistycznego podejścia do rozmowy terapeutycznej zaproponowanego przez Carla Rogersa. Ucząc się dialogu motywującego zmieniamy swoje nastawienie do drugiego człowieka, dzięki czemu możemy skuteczniej wydobywać jego wewnętrzną motywację oraz zasoby, co pozwala mu skuteczniej działać.

W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na praktykę własną uczestników i uczestniczek oraz superwizję ich rozmów klinicznych. Tylko dzięki praktyce możemy nauczyć się nowych umiejętności W trakcie superwizji uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość odsłuchiwania własnych rozmów oraz nauczą się je oceniać zgodnie ze skalą spójności dialogu motywującego MITI 4.2.1. Dzięki temu będą mogli przygotować własne nagrania rozmów i zaprezentować je na egzaminie na Specjalistę Dialogu Motywującego. 

Maksymalna liczba osób: 22.

Plan kursu:

23-24 października 2021 pierwszy zjazd Wprowadzenie do dialogu motywującego warsztat 16 godzin Zygmunt Medowski 

Plan zjazdu:

 1. Zrozumienie ambiwalencji.
 2. Charakterystyka odruchu naprawiania.
 3. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany.
 4. Duch dialogu motywującego jako szczególna postawa względem drugiego człowieka.
 5. Podstawowe narzędzia pracy w dialogu motywującym: pytania otwierające, dowartościowania, odzwierciedlenia i podsumowania

11-12 grudnia 2021 drugi zjazd Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym warsztat 16 godzin Marta Lizis-Młodożeniec 

Plan zjazdu:

 1. Rola wartości w dialogu motywującym
 2. Cztery procesy dialogu motywującego
  1. Nauka angażowania w rozmowę
  2. Określanie obszarów problemowych
  3. Wydobywanie wewnętrznej motywacji
  4. Planowanie wprowadzenia zmiany
 3. Szczególne techniki dialogu motywującego
  1. Udzielanie informacji
  2. Wyrażanie troski
  3. Rozmowa na drażliwe tematy

Kolejne zjazdy są zjazdami superwizyjnymi. Każda uczestniczka i uczestnik zostanie poproszony
o zaprezentowanie 20 minutowej rozmowy (z osobami, którym realnie udzielił/a pomocy albo rozmów „symulowanych” najlepiej prowadzonych z innymi uczestnikami kursu). W trakcie superwizji będziemy doskonalić wspólnie umiejętności w dialogu motywującym.

19-20 lutego 2022 Wprowadzenie do superwizji 16 godzin Robert Rejniak

Pierwszy zjazd to ogólne omówienie prezentowanych rozmów w odniesieniu do ducha dialogu motywującego oraz procesów dialogu motywującego. Uczestnicy proszeni się o zaprezentowanie własnych nagrań oraz udzielenie sobie informacji zwrotnych zgodnie z dialogiem motywującym. Zostanie również wprowadzona skala MITI 4.2.1 służąca do oceny spójności rozmowy z dialogiem. 

2-3 kwietnia 2022 Superwizja spójności rozmowy ze skalą MITI 16 godzin Ola Mrozowska

Drugi zjazd jest technicznym zjazdem pozwalającym uczestnikom i uczestniczom zapoznać się z funkcjonowaniem skali MITI. Każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienia własnych ocen spójności zgodnie ze skalą MITI. Badania pokazują, że umiejętność kodowania rozmowy wpływa na poprawę umiejętności prowadzenia rozmów w duchu DM. 

4-5 czerwca 2022 Superwizja, podsumowanie kursu 16 godzin Konrad Ambroziak

Trzeci zjazd poświęcony jest na superwizję potrzeb uczestników i uczestniczek. Każdy obecny będzie mógł poprosić o dokonanie odpowiedniej dla jego/jej potrzeb superwizji. Koniec zjazdu poświęcony jest na podsumowanie kursu. 


UWAGA, WAŻNE! przeczytaj regulamin –> dostępny TUTAJ.

Kontakt: akademia@fp-e.pl

Zapisy: kliknij TUTAJ.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu.

Projekt realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i finansowany ze środków m.st.Warszawy.


Osoby prowadzące:

Konrad Ambroziak jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy PAN), terapeutą poznawczo-behawioralnym,  superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Marta Lizis-Młodożeniec jest absolwentką Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (PTTPB), trenerka Dialogu Motywującego (PTDM).

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: diagnozy klinicznej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); psychoterapii (ośrodek INTRA); stosowania Dialogu Motywującego w pracy terapeuty uzależnień (m.in. program FReD, KBPN), pracownika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagoga, kuratora i pracownika socjalnego.

Autorka rozdziału do książki “Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii” i publikacji dotyczących pracoholizmu, wykorzystaniu Dialogu Motywującego w pracy GKRPA.

Zygmunt Medowski jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Trener i Superwizor PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki I Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Olga Mrozowska jest psycholożką, terapeutką i trenerką DM, superwizorką Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM). Członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w latach 2016-2018. Obecnie członkini Rady Trenerów i Superwizorów PTDM. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje z zakresu DM przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli i konsultantów metodycznych. 

Dialogu Motywującego uczyła się w kraju oraz za granicą, między innymi od Twórców metody (Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia, Irlandia, Estonia). Autorka artykułów oraz scenariuszy filmów edukacyjnych ukazujących wykorzystanie DM w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej, w tym art.: „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem” (Meritum 2(37)/2015).

Robert Rejniak jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001). Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (od 2002). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie . Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster,realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży. Od ponad 20 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym. Prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą. Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.


Studium “EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE W OPARCIU O KONTEKSTUALNE NAUKI O ZACHOWANIU (Contextual  Behavioral Science)” – szkolenie w trakcie

Kontekstualne nauki o zachowaniu są obecnie najszybciej rozwijającym się i najbardziej obiecującym podejściem w psychologii i psychoterapii. Odchodzi się w nich od diagnoz psychiatrycznych (nozologicznych) – zamiast tego skupiamy się na konkretnych problemach ludzi, z którymi pracujemy oraz na kontekście, w jakim te problemy się pojawiają. Kontekstualnym naukom o zachowaniu przyświeca myśl, że cierpienie psychologiczne nie jest reakcją patologiczną lecz odpowiedzią na niesprzyjające warunki życia połączoną ze sztywnymi sposobami reagowania na nie. W psychoedukacji i terapii kładzie się bardzo duży nacisk na umiejętność tolerowania i akceptowania dystresu psychologicznego oraz podążania za własnymi wartościami. Prezentowany kurs jest pierwszym w Polsce całościowym kursem edukacji psychologicznej i psychoterapii opartej na założeniach kontekstualnych nauk o zachowaniu. Będziemy w nim prezentować podstawowe założenia tego podejścia oraz wybrane metody pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie kursu zwracamy również dużą uwagę na osoby pomagające dzieciom i młodzieży, ich procesy psychologiczne oraz to, jak mogą wykorzystywać relację terapeutyczną do wprowadzania konkretnych zmian w życie klientów. 

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli_ek pracujących w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w mieście stołecznym Warszawa.

Szkolenie prowadzone jest w małych grupach do 22 osób.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Każdy zjazd trwa 16 godzin warsztatowych od godziny 9 do godziny 17. Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną do końca tego roku szkolnego planujemy zajęcia w formie spotkań on-line na platformie ZOOM. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki. Każde szkolenie jest prowadzone przez dwójkę wykładowców_czyń. W jego trakcie pracujemy metodami doświadczeniowymi, pozwalającymi poczuć na sobie poszczególne techniki terapeutyczne. Wierzymy, że takie doświadczenie polepsza jakość pracy osobom świadczącym pomoc psychologiczną.

Tytuł warsztatuTerminWykładowczyni/wykładowcaSylabus
1.
Diagnoza nozologiczna vs funkcjonalna + psychologia rozwojowa

27-28 lutego 2021Mateusz Fudali, Konrad AmbroziakPobierz
2. Etyka i podstawowe założenia filozoficzne budujące CBS20-21 marca 2021Konrad AmbroziakPobierz
3.DNA-V i praca z nastolatkami (wprowadzenie)9-10 kwietnia 2021Hubert Czupała, Mateusz FudaliPobierz
4.Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży8-9 maja 2021Agnieszka WroczyńskaPobierz
5.Krzywdzenie dziecka i interwencja prawna5-6 czerwca 2021Jolanta ZmarzlikPobierz
6. Uważne rodzicielstwo18-19 września 2021Natalia LiszewskaPobierz
7.Good behaviour game dla młodszych dzieci16-17 października 2021Mateusz FudaliPobierz
8.Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach20-21 listopada 2021Mateusz FudaliPobierz
9.Nauczanie równoległe czyli praca szkolna oparta na wartościach oraz umiejętnościach DNA V2-4 grudnia 2021Hubert Czupała, Sebastian KorfelPobierz
10.Jak pomoc psychologiczna wpływa na osoby jej udzielające? Warsztat self-practice self-reflection22-23 stycznia 2022Konrad Ambroziak, Natalia LiszewskaPobierz
11.DNA V – Rozwijanie elastycznego postrzegania siebie i praca nad zachowaniami prospołecznymi11-12 lutego 2022Hubert Czupała, Sebastian KorfelPobierz
12.Praca w relacji pomocowej (elementy FAP, Mindfulness for two, elementy DBT)19-20 marca 2022Konrad Ambroziak, Agnieszka WroczyńskaPobierz
13.Superwizja8-9 kwietnia 2022Konrad Ambroziak, Hubert Czupała
14.Projekt i uroczyste zakończenie kursu14-15 maja 2022Konrad Ambroziak, Hubert Czupała

Zespół prowadzący szkolenie:

Konrad Ambroziak – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Prezes Fundacji Psycho-Edukacja.

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej

oraz problemów etycznych i społecznych. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

Hubert Czupała – jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji oraz Szkoły Psychoterapii CBT EDU w Warszawie. Jest psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i przewodniczącym Stowarzyszenia Association for Contextual Behavioral Science Polska. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie kieruje pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla specjalistów w Polsce i za granicą. We współpracy z takimi instytucjami jak Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Mateusz FudaliJestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Psychologię ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Obecnie dużo pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi. Na co dzień prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu i Oleśnicy, a takżę pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Specjalizuje się przede wszystkim w modelu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz w Stosowanej Analizie Zachowania (SAZ). W swojej pracy wykorzystuję strategie wywodzące się z podejścia ACT czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu oraz uważności. W pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju korzystam również z elementów Stosowanej Analizy Zachowania. Bardzo cenię w sobie i u innych osób otwartość i elastyczność. Moimi innymi pasjami, poza psychologią i psychoterapią, jest sport (piłka nożna, bieganie) oraz muzyka rap. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyłem również Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (2018), Przygotowanie Pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2017) oraz Oligofrenopedagogikę na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017). Należę do stowarzyszenia zrzeszającego klinicystów oraz badaczy Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).

Sebastian Korfel – Psycholog, Psychoterapeuta (ACT, CFT, CBT). Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w Dąbrowie Górniczej. Na co dzień pracuję jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w terapii środowiskowej. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Humanitas Głównymi nurtami, w których pracuje, są Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT)

Natalia Liszewska – jestem dr psychologii, certyfikowaną psychoterapeutką (cert. 527), pasjonatką samorozwoju. Wielką radość daje mi możliwość zgłębiania tajników psychoterapii, a jeszcze większą dzielenia się nimi. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z podejściem systemowym, bliska jest mi twórczość Brene Brown. Obecnie doświadczam zauroczenia Trzecią Falą CBT,

fascynuje mnie koncepcja Akceptacji i Zaangażowania oraz Self-Compassion – tutaj z kolei poczucie wspólnoty, postawa „współczucia/życzliwości” względem siebie sprawiają, że mogę o tym mówić i myśleć godzinami. Prywatnie doświadczam wyzwań rodzicielstwa z Lilką i Błażkiem 🙂 Z pewnością dzięki nim moja droga rozwoju systematycznie zbacza w kierunku uważnego rodzicielstwa, porozumienia bez przemocy, Jespera Juul’a oraz skandynawskiego modelu edukacji.

Agnieszka Wroczyńska – certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii, absolwentka studiów z zakresu seksuologii. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu terapeuty schematów.
Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologii klinicznej, czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr. Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Associacion For Contextual Behavioral Science, zasiadam w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. 

UWAGA, WAŻNE! Przeczytaj regulamin!

Więcej informacji: akademia@fp-e.pl

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu.

Projekt realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i finansowany ze środków m.st.Warszawy.


DIALOG MOTYWUJĄCY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OŚWIACIE edycja 1 – szkolenie w trakcie

 • Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli chcących poprawić swoje umiejętności komunikacji z uczniami i uczennicami.
 • Szkolenie daje możliwość ubiegania się o tytuł specjalisty dialogu motywującego w Polskim Towarzystwie Dialogu Motywującego https://ptdm.eu/.

Dialog Motywujący jest sposobem rozmowy, który wydobywa z naszego rozmówcy motywację do zmiany. Jedno z jego podstawowych założeń to proste spostrzeżenie, że nie możemy nikomu motywacji dać – lecz możemy wydobyć tę motywację, która już jest w drugim człowieku. Dialog Motywujący jest metodą o skuteczności udowodnionej empirycznie. Twórcy Dialogu Motywującego odwołują się do humanistycznego podejścia do rozmowy terapeutycznej, zaproponowanego przez Carla Rogersa. Ucząc się dialogu motywującego zmieniamy swoje nastawienie do drugiego człowieka, dzięki czemu możemy skuteczniej wydobywać jego wewnętrzną motywację oraz zasoby, co pozwala mu skuteczniej działać.

W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na praktykę własną uczestników i uczestniczek oraz superwizję ich rozmów klinicznych. Tylko dzięki praktyce możemy nauczyć się nowych umiejętności W trakcie superwizji uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość odsłuchiwania własnych rozmów oraz nauczą się je oceniać zgodnie ze skalą spójności dialogu motywującego MITI 4.2.1. Dzięki temu będą mogli przygotować własne nagrania rozmów i zaprezentować je na egzaminie na Specjalistę Dialogu Motywującego.

Maksymalna liczba osób 22.

CENNIK I HARMONOGRAM

Każdy z kursów jest BEZPŁATNY dla wszystkich pracowników i pracownic oświaty Miasta Stołecznego Warszawa.

Oferta realizowana we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

DataTematProwadzenieSylabus
13-14.02.2021Wprowadzenie do dialogu motywującegoOlga Mrozowska pobierz

20-21.03.2021
Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującymMarta Lizis-Młodożeniec
17-18.04.2021Wprowadzenie do superwizjiZygmunt Medowski
18-19.09.2021Superwizja spójności rozmowy ze skalą MITIKonrad Ambroziak
20-21.11.2021Superwizja, podsumowanie kursu Robert Rejniak

Osoby prowadzące:

Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy PAN), terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.

Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.

Marta Lizis-Młodożeniec jest absolwentką Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (PTTPB), trenerka Dialogu Motywującego (PTDM).

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: diagnozy klinicznej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); psychoterapii (ośrodek INTRA); stosowania Dialogu Motywującego w pracy terapeuty uzależnień (m.in. program FReD, KBPN), pracownika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagoga, kuratora i pracownika socjalnego.

Autorka rozdziału do książki “Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii” i publikacji dotyczących pracoholizmu, wykorzystaniu Dialogu Motywującego w pracy GKRPA.

Zygmunt Medowski jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Trener i Superwizor PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki I Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Olga Mrozowska jest psycholożką, terapeutką i trenerką DM, superwizorką Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM). Członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w latach 2016-2018. Obecnie członkini Rady Trenerów i Superwizorów PTDM. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje z zakresu DM przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli i konsultantów metodycznych.

Dialogu Motywującego uczyła się w kraju oraz za granicą, między innymi od Twórców metody (Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia, Irlandia, Estonia). Autorka artykułów oraz scenariuszy filmów edukacyjnych ukazujących wykorzystanie DM w pracy terapeutycznej oraz interwencyjnej, w tym art.: „Dialog Motywujący w rozmowie z uczniem” (Meritum 2(37)/2015).

Robert Rejniak jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001). Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (od 2002). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie . Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster,realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży. Od ponad 20 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym. Prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą. Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zapisu.

UWAGA, WAŻNE! Przeczytaj regulamin –> dostępny tutaj.

Kontakt: akademia@fp-e.pl

ZAPISY na szkolenia – kliknij tutaj.

Projekt realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i finansowany ze środków m.st.Warszawy.


Dodaj komentarz