Filip Jach

Terapeuta, coach, trener odporności psychicznej i kompetencji psychospołecznych, edukator i facylitator. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi wiekowo grupami (dzieci, młodzież, dorośli). Pisze artykuły do Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego “Refleksje”.
W wolnych chwilach ogląda koreańskie seriale na Netflix i czyta o życiu pszczół. W przyszłości chciałby założyć własną pasiekę. 


Praktyk podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – absolwent dwustopniowego szkolenia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) i szkoleń specjalistycznych.
Certyfikowany Trener Zmiany (Pracownia Coachingu NOVO) oraz Coach (Life Coaching Polska). Ukończył Roczny kurs umiejętności trenerskich i pracy ze światem, w oparciu o założenia psychologii zorientowanej na proces (Akademia Głębokiego Dialogu). 

Odbył kursy z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej i różnych nurtów psychoterapii, m.in. ACT, RTZ. Aktualnie student podyplomowych studiów z socjoterapii. 

Członek kilku organizacji:
– Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR);
– European Brief Therapy Association (EBTA);
– Solution Focused Collective;
– Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej “Phronesis”. 

Doświadczenie zdobywał facylitując konflikty grupowe i prowadząc warsztaty z profilaktyki uzależnień, komunikacji i dialogu, bezpieczeństwa cyfrowego, edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej, globalnej i prawoczłowieczej.
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, udzielając wsparcia psychologicznego oraz prowadząc szkolenia. 


Swoją praktykę poradniczą i coachingową praktykuje w duchu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (ang. solution-focused), integrując inne podejścia terapeutyczne (m.in. systemowe, ericksonowskie, poznawczo-behawioralne).

Pracuje z młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz dorosłymi, w obszarach: 

  • budowania odporności psychicznej i rezyliencji;
  • radzenia sobie ze stresem;
  • profilaktyce wypalenia;
  • wsparcia osób ze społeczności LGBTQIA+;
  • radzenia sobie z lękiem;
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
  • wzmacniania motywacji;
  • wychodzenia z kryzysów życiowych;
  • wsparcia w sytuacji żałoby.