Zespół Fundacji Psycho-Edukacja

AKTUALNOŚCI

TUŻ

Trening Umiejętności Życiowych – budujemy elastyczność psychologiczną nastolatków. Od listopada...

Czytaj dalej...

Fundacja Psycho-Edukacja

Fundacja Psycho-Edukacja powstała, aby promować zdrowie psychiczne w polskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw.

Naszym zadaniem jest:

Wspierać Szkoły

Opracowywać programy psychoedukacyjne skierowane do szkół (do zrealizowania podczas godzin wychowawczych lub przez psychologów szkolnych) i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ewaluować ich skuteczność.

Pomagać osobom pracującym w oświacie

Pomagać nauczycielkom i nauczycielom oraz innym pracownicom i pracownikom szkół poprzez szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji z młodzieżą oraz zarządzania stresem – bo spokojni nauczyciele to zdrowe dzieci.

Wspierać dzieci i młodzież

Dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły, objąć specjalistyczną pomocą psychoterapeutyczną. W działaniach pomocowych chcemy skupić się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonych ryzykiem samobójczym. Chcemy również pomagać rodzicom dzieci po próbach samobójczych.

Badać wpływ działań oświaty

Systematycznie monitorować i prowadzić badania w zakresie wpływu działania systemu oświaty na zdrowie psychiczne młodych ludzi.