Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Psycho-Edukacja, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Konrada Ambroziaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 21 marca 2019 roku ze zmianą oświadczenia o ustanowieniu Fundacji w kancelarii notarialnej w Warszawie 4 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
 2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym lub znakiem graficznym.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Bezpłatna działalność naukowa w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego.
 3. Bezpłatne upowszechnianie wiedzy w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego.
 4. Inicjowanie i wspieranie dialogu środowisk psychologów i psychoterapeutów oraz nauczycieli, edukatorów, wychowawców dzieci i młodzieży.
 5. Inicjowanie i wspieranie innowacji systemowych w zakresie edukacji psychologicznej.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie bezpłatnej terapii problemów psychologicznych.
 2. Prowadzenie bezpłatnej edukacji psychologicznej.
 3. Tworzenie i realizowanie bezpłatnych programów profilaktycznych w zakresie dobrostanu psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
 4. Bezpłatne wsparcie i edukację profesjonalistów i profesjonalistek (zwłaszcza pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi) w zakresie dobrostanu psychicznego oraz dobrej komunikacji.
 5. Bezpłatne organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, szkoleń, sympozjów, warsztatów dotyczących zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacji psychologicznej, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
 6. Prowadzenie bezpłatnych badań naukowych dotyczących efektywności oddziaływań psychologicznych (w tym psychoterapii i programów profilaktycznych).
 7. Prowadzenie bezpłatnych badań naukowych dotyczących wpływu systemowych rozwiązań w zakresie edukacji na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.
 8. Prowadzenie innych bezpłatnych badań i opracowywanie ekspertyz z zakresu zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacji psychologicznej.
 9. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
 10. Rzecznictwo w zakresie edukacji psychologicznej oraz tworzenie i konsultowanie przedmiotowych rozwiązań legislacyjnych, w tym rozwiązań na rzecz profilaktyki oraz promocji zdrowia.
 11. Inicjowanie debat publicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacji psychologicznej.
 12. Wymianę doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Polski i innych krajów, w zakresie zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacji psychologicznej.
 13. Prowadzenie bezpłatnej działalności wydawniczej, poligraficznej i graficznej w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

§ 9

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 15.000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5000.

§ 11

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
 3. krajowych i zagranicznych dotacji, subwencji, grantów,
 4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
 5. dywidend i zysków z akcji lub udziałów,
 6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 7. nagród otrzymywanych przez Fundację,
 8. dochodu z działalności gospodarczej,
 9. nawiązek sądowych,
 10. dochodów ze zbiórek publicznych.
 11. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 13

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech/trojga do sześciu/sześciorga członków/członkiń i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego/ Przewodniczącą Rady, który/która kieruje jej pracami.
 3. Członków/członkinie pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych/-e członków/członkinie Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W przypadkach określonych w §13 pkt 5 odwołanie członka/członkini Rady i przez to pozbawienie go/jej członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych/-e członków/członkinie Rady.
 5. Odwołanie członka/członkini Rady może nastąpić w razie:
 6. nienależytego wypełniania funkcji członka/członkini Rady Fundacji,
 7. naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 8. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
 9. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka/danej członkini Rady Fundacji.
 10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 11. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady,
 12. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 13. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
 14. śmierci członka/członkini.
 15. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 14

Do zadań Rady Fundacji należą:

 1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków/członkiń Zarządu, w tym Prezesa/Prezeski Zarządu. Decyzje te podejmowane muszą być jednomyślnie w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków/członkiń Rady.
 4. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
 5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. Decyzje te podejmowane muszą być jednomyślnie w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków/członkiń Rady.
 6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący/Przewodnicząca Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków/członkiń, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady lub przynajmniej dwóch jej członków/członkiń.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy/-a z członków/członkiń zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący/Przewodnicząca lub członek/członkini Rady przez niego/nią wskazany/-a.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch/dwojga do sześciu/sześciorga członków/członkiń, w tym Prezesa/Prezeski Zarządu powoływanego/-ej i odwoływanego/-ej przez Radę Fundacji.
 2. Prezesa/prezeskę, wiceprezesów/wiceprezeski i członków/członkinie pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
 3. Prezes/prezeska, wiceprezesi/wiceprezeski oraz członkowie/członkinie Zarządu nie mogą być skazani/-e prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 5. Prezes/Prezeska Zarządu może zawiesić członka/członkinię Zarządu w wykonywaniu przez niego/nią tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji w sprawie odwołania członka/członkini Zarządu.
 6. Prezes/Prezeska Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego/jej głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać Prezes/Prezeska oraz Wiceprezes/Wiceprezeska samodzielnie lub dwóch/dwoje członków/dwie członkinie Zarządu łącznie.
 8. Złożenie oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) jest możliwe jednoosobowo przez prezesa/prezeskę lub wiceprezesa/wiceprezeskę lub przez dowolnych/dowolne dwóch/dwoje członków/dwie członkinie Zarządu.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka/członkini Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników/pracowniczek i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes/Prezeska, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani/-e wszyscy/-tkie członkowie/członkinie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków/członkiń, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski Zarządu.

Rozdział V. Zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

§ 19

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:
 3. działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90.E),
 4. działalność szkoleniowa (85.59.B, 85.60.Z),
 5. działalność związana z dzierżawą własności intelektualnej (77.40.Z ),
 6. działalność rekreacyjna i rozrywkowa (93.29.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.30.Z),
 8. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 9. reklama (73.1): działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
 11. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 12. Działalnością przeważającą jest działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90.E) oraz działalność szkoleniowa (85.59.B, 85.60.Z).

§ 20

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone, przez Zarząd, środki pochodzące z:

 1. Funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Fundatora,
 2. Darowizn, spadków i zapisów,
 3. Dotacji, subwencji, grantów,
 4. Nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację,
 5. Dywidend i zysków z akcji lub udziałów,
 6. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 7. Nagród, pożyczek,
 8. Krajowych i zagranicznych funduszy publicznych,
 9. Dochodu z działalności gospodarczej,
 10. Nawiązek sądowych,
 11. Dochodów ze zbiórek i imprez charytatywnych,
 12. Innych wpływów,
 13. Dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez Zarząd.

§ 21

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 22

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione decyzją Zarządu jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, biura, agencje i inne placówki. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
 2. Kierującego jednostką gospodarczą Fundacji prowadzącą działalność gospodarczą powołuje Zarząd.

§ 23

 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym w §7 niniejszego Statutu.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 24

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział. VI Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Zmiana celów lub statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu.
 2. Uchwała Rady Fundacji o zmianie celów lub statutu Fundacji wymaga co najmniej dwóch trzecich głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków/członkiń Rady.

§ 26

 1. Fundacja może się łączyć z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd Fundacji, co najmniej dwiema trzecimi głosów obu organów łącznie przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków/członkiń obu organów.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.
 6. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele określone w § 6 Statutu wskazane przez Radę Fundacji.

§ 28

 1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków/członkiń organów Fundacji lub jej pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie/członkinie organów Fundacji lub jej pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/-e z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwane „osobami bliskimi”).
 2. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń jej organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub jej pracownicy/pracowniczki oraz ich osoby bliskie, po cenach wyższych niż rynkowe lub na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.