O Fundacji

Pierwszy zarząd Fundacji: Konrad Ambroziak, Małgorzata Adamczyk-Zientara, Anna Szczeblewska

Fundacja Psycho-Edukacja

Fundacja Psycho-Edukacja powstała w 2019 roku, aby promować zdrowie psychiczne w polskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Powstawała w czasie trwania pandemii covid 19, która uwidoczniła i wzmocniła problemy dzieci i młodzieży. Naszym celem jest promocja zdrowia a nie walka z patologiami (wierzymy, że są to dwa odrębne zagadnienia). Swoje działania pomocowe opieramy na kontekstualnych naukach o zachowaniu (głównie terapii akceptacji i zaangażowania). Podejście to jest szczególnie rokujące, warto zaznaczyć, że kontekstualny behawioryzm jest jedną z najszybciej rozwijanych gałęzi psychologii. Celem interwencji psychologicznych jest w nim rozwój i wzmacnianie ludzi a nie próby ich naprawia, zmieniania i leczenia. Każdy i każda z nas w głębi duszy wie, czego chce i do czego chce dążyć oraz ma potencjał, by temu podołać. Celem terapii jest nauka umiejętności psychologicznych, które pomogą to osiągnąć. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw. Zmieniajmy świat a nie leczmy!

Naszym zadaniem jest:

  • Opracowywać programy psychoedukacyjne skierowane do szkół (do zrealizowania podczas godzin wychowawczych lub przez psychologów szkolnych) i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ewaluować ich skuteczność.
  • Pomagać nauczycielkom i nauczycielom oraz innym pracownicom i pracownikom szkół poprzez szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji z młodzieżą oraz zarządzania stresem – bo spokojni nauczyciele to zdrowe dzieci.
  • Szkolenie profesjonalistów w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego młodym osobom oparte o kontekstualne nauki o zachowaniu. Nasi specjaliści uczestniczą stale w szkoleniach międzynarodowych, dzięki czemu mają dostęp do najnowszych metod wypracowanych w CBS.
  • Dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły, objąć specjalistyczną pomocą psychoterapeutyczną. W działaniach pomocowych chcemy skupić się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonych ryzykiem samobójczym. Chcemy również pomagać rodzicom dzieci po próbach samobójczych.
  • W szczególności wspieramy społeczność LGBTQIA+ jako grupę szczególnie narażoną na cierpienie psychologiczne w polskich realiach.
  • Systematycznie monitorować i prowadzić badania w zakresie wpływu działania systemu oświaty na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

O naszych działaniach możesz przeczytać więcej w zakładce edukacja/archiwum.

Zaufali nam

Rzecznik
praw dziecka
Islandii