RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, co ma wpływ na działalność m.in. organizacji i stowarzyszeń, w tym naszej Fundacji.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy, stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Kto przetwarza dane? Administratorzy

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Psycho-Edukacja zarejestrowana pod adresem ul. Chmielna 73b lok. 36, 00-801 Warszawa, z siedzibą pod adresem ul. Targowa 45 lok.13, 03-728 Warszawa. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Zarząd Fundacji, kontakt@fp-e.pl.

Po co zbieramy dane osobowe? Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach realizowania celów Fundacji wystąpią, co do zasady, cztery z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z klientami, podwykonawcami, beneficjentami, pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania Fundacji.
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność.
 3. Twoja dobrowolna zgoda. Nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie ze wsparcia Fundacji. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 4. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sąd.

Jak przetwarzamy dane osobowe? Zasady przetwarzania danych

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony, ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania; w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Po wskazanym w ww. punkcie okresie dane klienta, podwykonawcy, beneficjenta podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji lub zniszczeniu, jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Czy udostępniamy komuś Twoje dane? Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie niżej wymienionym odbiorcom:

 • instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa,
 • grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy,
 • podwykonawcom w celu realizacji usługi.

W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Jakie mam prawa? Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, to możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Jeśli nadal mam pytania?

Pod adresem e –mail kontakt@fp-e.pl możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.