O Fundacji

Fundacja Psycho-Edukacja powstała, aby promować zdrowie psychiczne w polskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Dziś takich działań brakuje, co jest szczególnie niepokojące w obliczu gwałtownie rosnącego odsetka negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, w tym samobójstw.

Naszym zadaniem jest:

  • Opracowywać programy psychoedukacyjne skierowane do szkół (do zrealizowania podczas godzin wychowawczych lub przez psychologów szkolnych) i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ewaluować ich skuteczność.
  • Pomagać nauczycielkom i nauczycielom oraz innym pracownicom i pracownikom szkół poprzez szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji z młodzieżą oraz zarządzania stresem – bo spokojni nauczyciele to zdrowe dzieci.
  • Dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły, objąć specjalistyczną pomocą psychoterapeutyczną. W działaniach pomocowych chcemy skupić się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonych ryzykiem samobójczym. Chcemy również pomagać rodzicom dzieci po próbach samobójczych.
  • Systematycznie monitorować i prowadzić badania w zakresie wpływu działania systemu oświaty na zdrowie psychiczne młodych ludzi.


Fundacja Psycho-Edukacja
ul. Chmielna 73b lok. 36
00-801 Warszawa
NIP: 5272904994  
REGON: 384327083
KRS: 0000802685
Nr konta:96 1870 1045 2078 1062 5030 0001

Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu: dr Konrad Ambroziak
Wiceprezeska Zarządu: Diana Singh
Członkowie Zarządu:
Anna Tulczyńska
Michał Maciejak

Rada Fundacji
Przewodnicząca: Jolanta Zmarzlik
Członkini Rady: dr Magdalena Kaczmarek
Członek Rady: Krzysztof Kliszczyński


Zaufali nam

Niniejszym Fundacja Psycho-Edukacja deklaruje, że nasza fundacja przyjmuje i stosuje przyjęte przez m.st. Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego
traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.